audyt


Wykonujemy pełny audyt zgodności wprowadzonych u naszych Klientów zasad pracy na danych osobowych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. W ramach tej usługi sprawdzamy czy aktualnie funkcjonujące rozwiązania spełniają ustawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Weryfikujemy również kompleksowość, spójność i efektywność istniejących procedur. W ramach podejmowanych przez nas działań w tym zakresie badamy m.in.:

  • miejsce i sposób przechowywania danych osobowych oraz zastosowane zabezpieczenia,
  • rodzaj i charakter przetwarzanych danych osobowych oraz możliwość ich przyporządkowania do konkretnych zbiorów,
  • sposób, dopuszczalność prawną i zasadność gromadzenia określonych typów danych osobowych,
  • istniejącą dokumentację prawną,
  • strukturę, sposób działania i funkcjonalność systemu informatycznego wykorzystywanego do przetwarzania danych oraz zastosowane zabezpieczenia,
  • procedury nadawania pracownikom uprawnień do pracy z wykorzystaniem danych osobowych,
  • procedury kontroli i nadzoru nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych,
  • zasady i podstawy współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w ramach której dochodzi do powierzenia lub udostępnienia danych osobowych.