Sprzeciw wobec przekazania danych osobowych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A.


Nadawca:

……………………………..

ul. ……………………..

Adresat:

Wójt Gminy / Burmistrz / Prezydent …………………………..

W związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej o zamiarze przekazania spisu wyborców przedsiębiorstwu Poczta Polska S.A. na potrzeby organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r. oświadczam, że nie wyrażam zgody na przekazanie moich danych osobowych w/w podmiotowi.

Obecnie brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do przekazanie przez gminę danych osobowych żądanych przez spółkę Poczta Polska S.A. Nie ma jakiegokolwiek szczególnego przepisu prawa, który legitymizowałby takie działanie. Również przepis art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”), wprowadzający ogólną przesłankę przetwarzania danych osobowych i zezwalający na przekazywanie danych w celach realizacji zadań publicznych nie ma zastosowania w tej sprawie.

W zakresie organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r. nadal obowiązującymi są dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 Nr 21, poz. 112). Są to przepisy szczególne mające wyłączne zastosowanie w zakresie organizacji wyborów, w tym wyborów prezydenckich w 2020 r. W akcie tym oraz w przepisach wykonawczych do tego aktu brak jest jakichkolwiek norm zezwalających gminie, jako podmiotowi sporządzającemu i aktualizującymi spis wyborców, na udostępnienie danych zawartych w tym spisie spółce Poczta Polska S.A.

Jeżeli dojdzie lub doszło do przekazania moich danych osobowych pochodzących ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A., proszę o niezwłoczne przekazanie na piśmie informacji:

– kiedy doszło do przekazania moich danych osobowych (proszę wskazać datę przekazania),

– kto w imieniu Gminy Świdnik podjął decyzję o przekazaniu danych osobowych i zlecił ich przekazanie (proszę o podanie imienia, nazwiska i stanowiska urzędnika Gminy),

– jaki był zakres przekazanych danych (proszę wskazać kategorię przekazanych danych osobowych),

– jaka, zdaniem Gminy, była podstawa prawna przekazania danych.

Informuję jednocześnie, że gdyby doszło do przekazania moich danych osobowych Poczcie Polskiej S.A. bez podstawy prawnej z całą stanowczością będę dochodził swoich praw na drodze sądowej. W szczególności rozważę:

– wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o nałożenie na administratora kar administracyjnych,

– złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa o którym mowa w art. 107 RODO

– wystąpienie na drodze cywilnoprawnej o odszkodowanie z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Z poważaniem

………………………………………………………