Outsourcing IOD


Outsourcing IOD

Outsourcing IOD polega na zleceniu naszej Kancelarii wykonywania całości zadań inspektora ochrony danych (IOD), jakie wynikają z przepisów unijnego rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Oprócz przejęcia konkretnych obowiązków, również odpowiedzialność związana z pełnieniem tej funkcji zostaje „przerzucona” na nas. Do organu nadzorczego, jako IOD naszego Klienta, zostaje zgłoszony radca prawny Grzegorz Łubkowski.

Usługa tego rodzaju może być szczególnie atrakcyjna dla klientów, którzy nie chcą lub nie mogą powołać na funkcję IOD kogoś spośród grona własnych pracowników. Outsourcing IOD jest prawnie dopuszczalny i najczęściej znacznie efektywniejszy, niż wykonywanie zadań IOD własnymi siłami. W ogólnym rozrachunku może również okazać się tańszy, od ustanawiania IOD własnego pracownika. Nie powstaną bowiem koszty związane np. z włączeniem IOD w struktury podmiotu, z doszkalaniem IOD, ze zlecaniem podmiotom zewnętrznym sporządzania opinii prawnych lub wykonania określonych czynności należących do obowiązków IOD.

Zakres naszej usługi

W ramach usługi outsourcing IOD realizowalibyśmy ogół zadań IOD wynikających z unijnego rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) oraz szereg czynności dodatkowych. Nasze działania obejmowałyby m.in.:

  • okresowe sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz sporządzanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
  • bieżące prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych,
  • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przeprowadzanie okresowych szkoleń dla pracowników,
  • stałą, kompleksową opiekę w zakresie prawa ochrony danych osobowych, weryfikacja zawieranych umów, opiniowanie wzorów dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych,
  • wizyty w zależności od potrzeb,
  • doradztwo, konsultacje, sporządzanie opinii prawnych, monitorowanie zmian w prawie,
  • asysta podczas ewentualnych kontroli prowadzonych przez organ nadzorczy lub audytorów zewnętrznych.